FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Združenje Managerpro

Transformacijsko vodenje v času nenehnih sprememb

Čas branja: 4 min
23.10.2019  04:44
Menedžerji se morajo naučiti vodenja podjetij v času nenehnih transformacij, pri tem pa upoštevati zahteve trajnostnega razvoja kot tudi spremenjena pričakovanja zaposlenih.
Transformacijsko vodenje v času nenehnih sprememb
Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager
Foto: Aleš Beno

Globalizacija, hitre tehnološke spremembe, spremembe zakonodajnih okvirjev in druge tržne dinamike ustvarjajo vse večjo potrebo podjetij po nenehnih transformacijah, ki pogosto potekajo hkrati na več ravneh podjetij. Danes sposobnost uvajanja transformacije pomeni konkurenčno prednost, ki razlikuje zmagovalce od povprečnih podjetij. A s tem ko transformacije podjetij postajajo vse bolj kompleksne, raste tudi odstotek podjetij, ki jim transformacij ne uspe izpeljati.

Jim Hemerling: šest glavnih načel za uspeh v obdobju nenehnih transformacij

Kaj je potrebno, da bi podjetja po izvedeni transformaciji ne samo preživela, ampak blestela v nadaljnjem poslovanju. Jim Hemerling, eden od osrednjih govorcev na letošnjem Managerskem kongresu Združenja Manager in izvršni direktor in partner v Boston Consulting Group iz San Francisca, poda šest ključnih načel za uspeh v obdobju nenehnih transformacij, katerih skupni imenovalec je pomen zaposlenih (»people first«). Vodstva podjetij, ki sledijo tem načelom, lahko računajo na dolgoročen uspeh v vseh tržnih razmerah, zatrjuje Hemerling.

Navdihnite zaposlene

Medtem ko finančni ali operativni cilji večine transformacij dobro motivirajo vodstva podjetij, zaposlenih na drugi strani pa ne, zato jih je potrebno motivirati drugače. Ti se morajo počutiti, da so ključni za dosego transformacijskega cilja podjetja, prav tako morajo verjeti v "misijo" podjetja.

Ohranjajte energijo zaposlenih

Transformacije od zaposlenih zahtevajo, poleg predanosti ciljem podjetja, tudi precej truda, ki presega le opravljanje rednega dela. Vodstvo mora transformacijo razumeti kot maraton, in ne sprint, ter poskrbeti, da zaposlenih ne preobremeni.

Poskrbite za razvoj novih znanj

Transformacije v podjetja pogosto prinesejo nove poslovne modele, digitalizacijo ali pa večje organizacijske spremembe. Posledično morajo podjetja razviti nova znanja, delovne procese in orodja ter celo opolnomočiti zaposlene.

Razvijte agilno organizacijsko kulturo

Podjetja se odzivajo na trg, ki doživlja nenehne spremembe. Zato morajo razviti sposobnost, da se hitro odzivajo na vse več tržnih disrupcij, istočasno pa morajo dati zaposlenim možnost, da se tudi sami prilagodijo. V agilnih podjetjih imajo zaposleni precejšnjo avtonomnost in uživajo zaupanje nadrejenih, da bodo uspešno reševali operativne izzive brez neposrednega nadzora.

Spodbujajte kreativno razmišljanje

Podjetja, ki želijo biti v ospredju nenehnih transformacij, morajo spodbujati zaposlene, da ves čas pridobivajo nova znanja in veščine, s katerimi bodo izboljšali delovanje podjetja. Predvsem pa, da zaposlenim dajo možnost kreativnega razmišljanja zunaj okvirjev.

Poskrbite za upravljanje sprememb

Podjetja v obdobju nenehnih transformacij vse bolj potrebujejo notranji oddelek, ki bi se ukvarjal izključno z upravljanjem transformacij. Prav tako se morajo vodje posamičnih služb kot tudi uprave podjetij precej več posvečati uspešnemu uvajanju sprememb na vseh organizacijskih ravneh.

Izzivi trajnostnega razvoja

Transformacijsko vodenje, ki temelji na nenehnih transformacijah, postavlja na prvo mesto ljudi, a izziv podjetij se tu še ne konča. Gospodarstvo namreč igra veliko vlogo pri zagotavljanju trajnostne prihodnosti.

To je bil tudi eden od razlogov, da se je eden od glavnih pozivov letošnjega Managerskega kongresa managerjem nanašal na vpeljavo koncepta poslovanja s trojnim izidom (triple bottom line: people, planet, profit), pri katerem se podjetja zavedajo ne le svoje finančne, ampak tudi družbene in okoljske odgovornosti. »Do največjih onesnaževalcev in energetskih porabnikov postaja vse bolj kritična vedno večja masa družbe, kar se odraža tudi v odklonilnih odločitvah potrošnikov. Na drugi strani pa nove usmeritve za odgovorno upravljanje okolja in manjšo porabo energije podjetjem omogočajo priložnost ustvariti konkurenčno prednost ob podpori dveh megatrendov – digitalizacije in trajnostnega razvoja« pojasnjuje Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager.

Potrebe po naravnih virih kot tudi obremenitev okolja zaradi industrializacije, transporta, uporabe nafte, premoga in rudnin je takšna, kot še nikoli v zgodovini. Posledično narašča količina odpadkov, neustrezno ravnanje z njim pa predstavlja dodatno težavo, ki se odraža v onesnaženju okolja.

"Pri usmerjanju družbe v odgovorno ravnanje z naravnimi viri in prehodu v krožno gospodarstvo bi lahko dober zgled našli v aktivnostih na Finskem," pravi Gregor Benčina, predsednik Skupine Slovenijales in eden od pobudnikov ustanovitve Centra za energetsko učinkovite rešitve (CER), ki še doda, da je »Slovenija dežela številnih naravnih danosti in zaradi še vedno odličnega izobraževalnega sistema tudi znanja polnih ljudi, prav je da skupaj ustvarimo okolje, ki bo zagotavljalo najboljše danosti in pogoje za napredno, tehnološko sodobno gospodarstvo, ki bo temeljilo na uporabi znanja, do okolja prijaznih metod in na učinkoviti rabi energije, s tem pa bodo zagotovljeni tudi ustrezni pogoji za večjo blaginjo ljudi in države.«

Pomen delovnega okolja in poslanstva podjetij

Uspešno transformacijsko vodenje v času nenehnih sprememb poudarja tudi pomen ustreznega delovnega okolja. Kako zdravo delovno okolje imamo v Sloveniji? Naloga in tudi želja menedžerjev je gotovo, da v Sloveniji zagotovimo čim več odličnih podjetij, ki znajo ustvarjati okolje s kariernimi izzivi, ki si jih posamezniki želijo.

Zanimiv vpogled ponujajo mnenja Slovencev, ki so se na karierno pot podali v tujino. Anketa, ki smo jo izvedli s partnerji projekta Top Job Ambasador (Competom, Združenjem Manager in Gospodarsko zbornico Slovenije), razkriva, da se jih dobra polovica ne želi vrniti, saj vidijo Slovenijo kot državo, kjer se v svojem poklicu ne morejo razviti in v kateri se premalo zasluži. Možnosti za karierno napredovanje so po njihovem mnenju omejene tudi zaradi nepotizma, korupcije, ozke in zaprte mentalitete.

Neredko omenjajo slab zdravstveni in šolski sistem, nestimulativno davčno politiko, kulturno zaprtost. »Več pozornosti moramo nameniti rasti in razvoju podjetij ter spodbujati kompetence zaposlenih, graditi odprtost do raznolikosti in različnosti, znati bolje vključiti ljudi, tudi iz tujine,« razlaga Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager, ki doda še: »Tretjina Slovencev je odšla v tujino zaradi boljše službe – višje plače, boljših pogojev dela, možnosti napredovanja, kažejo rezultati ankete.

Posamezniki so in bodo vedno iskali izzive in priložnosti za osebni in karierni razvoj v tujini, kar je v današnjem vse bolj globaliziranem svetu še bolj na dosegu roke. Hkrati so anketiranci dokaz, da imamo v Sloveniji pogumne ljudi, ki si upajo stopiti iz cone udobja, pridobiti nova znanja, izkušnje in perspektive, širiti svoje socialne mreže in uspeti v tujini. In to v osnovi ni nujno skrb zbujajoče.«

Precejšen izziv za podjetja je zaposlovanje mlajših generacij, ki šele vstopajo na trgu delovne sile. Mladi danes ne iščejo več zgolj ustreznega plačila, ampak podjetja s poslanstvom, s katerimi se bodo čutili povezane. »Moramo razumeti, da predstavniki mlajših generacij, milenijci in drugi, ki prihajajo za njimi, ko se odločajo, v kakšnem delovnem okolju bodo delali, izberejo tista podjetja, v katerih so odprti in dobri odnosi, kjer jim okolje omogoča razvoj in pridobivanje novih znanj. Zanimivo pa je, kako malo pozornosti v slovenskem prostoru še vedno namenjamo raznolikosti. Če govorimo o mlajših generacijah, ne smemo pozabiti na druge.

Upravljati je treba štiri ali pet generacij na enem mestu, hkrati pa upoštevati še posameznike kot osebnosti in njihove različne talente, da ne govorimo o tem, da so zaradi globalizacije prisotni različne narodnosti, kulture in prepričanja, da smo na nekaterih področjih še vedno daleč od uravnoteženosti in enakopravnosti spolov, sprejemanja istospolno usmerjenih, ki se še vedno prepogosto skrivajo. To so teme, ki jim bomo mogli posvečati vse več pozornosti, ko govorimo o odnosih na delovnem mestu, spoštovanju in vključevanju vseh,« še doda Saša Mrak iz Združenja Manager.

Vsebino omogoča Združenje Manager
PRO
Članki
Članki Lahko slovenski socialni tržni model zdrži še eno krizo?

Odpornost Slovenije je precej večja kot pred izbruhom zadnje finančne krize in precej nad povprečjem evrskega območja, v Pogledu 2020...

PRO
Članki
Članki Uravnoteženost spolov je treba uzakoniti, zgolj priporočila niso dovolj

Resda so Slovenke precej enakopravne moškim pri plačah, a večino odločitev še vedno sprejemajo v glavnem moška vodstva in uprave...