FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Vizija računovodstvopro

Podjetnikom prijazen računovodski servis.

Kako si brez Paname znižati davčno osnovo

Čas branja: 4 min
13.04.2016  22:39
Davčna optimizacija v zadnjem hipu navadno ne prinese želenih učinkov, saj mora podjetje svoje davke načrtovati že precej prej
Kako si brez Paname znižati davčno osnovo
Šest slovenskih podjetij ima lastnike iz Paname, države, ki se je znašla v središču najnovejšega finančno-davčnega škandala.

Za nami je šele prvo trimesečje, a se davčni realnosti v podjetju kaže prilagoditi že danes. Kaj lahko storite, da boste imeli konec leta čim nižjo davčno osnovo?

Podjetja naj še posebej preverijo: višino oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, poslovnih terjatev, finančnih naložb in zalog.

Oslabitve

Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev pomeni v času oblikovanja davčno priznan odhodek, zato se bo zaradi oslabitev znižala davčna osnova ter bodo gospodarske družbe in samostojni podjetniki v obračunu davka od dohodka pravnih oseb (davek iz dejavnosti) plačali manj davka (dohodnine).

Oslabitve terjatev se priznajo kot davčno priznan odhodek, vendar znesek teh odhodkov v davčnem obdobju ne sme presegati nižjega od naslednjih zneskov: - zneska, ki je enak aritmetični sredini v preteklih treh davčnih obdobjih dejansko odpisanih terjatev pod pogoji iz šestega odstavka tega člena, ali - zneska, ki predstavlja 1% obdavčljivih prihodkov davčnega obdobja.

Kako in v kolikšni vrednosti oblikujemo oslabitve terjatev, moramo imeti opredeljeno v internih aktih (pravilnik o računovodenju oziroma sklepi podjetnika).

Oslabitve finančnih naložb so odvisne od metode vrednotenja. Če vodimo finančne naložbe po metodi nabavne vrednosti (ne kotirajo na borzi), so oslabitve davčno nepriznan odhodek. Poračunamo jih lahko šele takrat, ko finančno naložbo prodamo.

Oslabitve vseh vrst zalog pomenijo za podjetja in espeje davčno nepriznan odhodek in s tem zvišanje davčne osnove.

Terjatve

Če nam kupci ne plačajo in se zaradi majhnosti terjatve - ali ker dolžnik nima premoženja ali pa so stroški postopka višji od sodnih stroškov - odločimo za odpis po določenem času, je ta davčno nepriznan. Terjatve in obveznosti sicer zastarajo tri leta po valutnem roku.

Odpis terjatev pa je priznan kot odhodek na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku ali na podlagi pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave, v delu, v katerem terjatve niso bile poplačane oziroma niso bile poplačane v celoti. Odpis terjatev je priznan kot odhodek tudi na podlagi neuspešno zaključenega izvršilnega postopka sodišča ali brez sodnega postopka za poplačilo terjatev, če zavezanec dokaže, da bi stroški sodnega postopka presegli znesek poplačila terjatev, oziroma če dokaže, da so bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih opravil s skrbnostjo dober gospodarstvenik, za dosego poplačila terjatev, oziroma da so nadaljnji pravni postopki ekonomsko neupravičeni.

Odpravnine, jubilejne nagrade

Podjetja, ki imajo več zaposlenih in še niso dala izračunati potrebne višine rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in/ali za jubilejne nagrade, naj to čim prej storijo (potrebujejo aktuarski izračun). Takšne rezervacije so ob oblikovanju priznane kot odhodek pri obračunu davka od dobička v višini 50 odstotkov - razlika se poračuna ob uporabi ali odpravi rezervacij.

Tovrstne rezervacije imajo praviloma enkraten učinek v letu, ko so prvič oblikovane, v naslednjih letih pa se dodatno oblikovanje, poraba in odprava navadno gibljejo podobno, kot se gibljejo izdatki za pokrivanje teh stroškov.

Preverite tudi:

Vizija računovodstvo, d. d. kot največji računovodski servis v Sloveniji naročnikom zagotavlja najsodobnejše računovodske in davčne rešitve.

Davek na dodano vrednost

Treba je preveriti davek na dodano vrednost (DDV) za tiste terjatve, ki smo jih kot kupci prijavili na sodišču v določen insolvenčni postopek, kot je prisilna poravnava ali stečaj. Če smo kot upniki pravočasno prijavili terjatev v postopek prisilne poravnave (mesec dni od objave) ali stečaja (tri mesece od objave), imamo pravico do odbitka DDV.

Pogoj je, da nam stečajni upravitelj ali upravitelj prisilne poravnave prijavljenih terjatev ne prereka. To lahko preverimo na spletni strani AJPES. Ob morebitnem prerekanju si davka na dodano vrednost ne smemo popraviti (zahtevati od države, naj nam ga vrne). Pri preveč odbitem davku na dodano vrednost moramo razliko popraviti v času, ko dobimo sklep sodišča o koncu insolvenčnega postopka.

Olajšave

Podjetja naj osnovna sredstva in neopredmetena sredstva nabavljajo le, če jih potrebujejo pri svoji dejavnosti, in ne zaradi olajšave.

Olajšava za vlaganje v opremo in neopredmetena sredstva, razen pohištva in večine motornih vozil, sicer znaša 40 odstotkov nabavne vrednosti teh sredstev. Podjetje ima pri tem možnost, da se neizkoriščeni del olajšave lahko uporablja za znižanje davčne osnove še naslednjih pet let.

inovacija.1459838454.jpg.e.960px.jpg
Olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj znaša sto odstotkov vloženega zneska, se pa ta olajšava izključuje z olajšavo za novonabavljena osnovna sredstva.

Torej za osnovno sredstvo, ki ga podjetje uporablja izključno in stalno za raziskovalno dejavnost, lahko uveljavlja olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj iz 55. člena zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ne more pa hkrati uveljavljati še 40-odstotne olajšave iz 55.a člena (kar bi bilo skupaj 140 odstotkov). V zvezi z vlaganji v raziskave in razvoj mora podjetje imeti poslovni načrt ali poseben razvojni program.

Možna olajšava je še iz naslova zaposlovanja. Vsekakor naj podjetja, ki so v tekočem in prejšnjem letu zaposlovala, preverijo, ali na novo zaposleni izpolnjujejo pogoje za njeno uveljavljanje.

Donacije

Večino donacij je mogoče uporabiti za znižanje davčne osnove (v višini 0,3 odstotka obdavčljivih prihodkov in dodatna 0,2 odstotka za kulturne namene in društva, ki delujejo v javnem interesu in je njihova dejavnost varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami), vendar so donacije davčno nepriznani odhodki. Torej bo podjetje donacijo lahko uporabilo za znižanje osnove pri davku od dobička le, če bo izkazovalo osnovo, sicer pa ne.

Jeseni preglejte izid poslovanja

Podjetja naj denimo do konca septembra pregledajo izid poslovanja tekočega leta in se na tej podlagi odločijo, ali je treba še kaj posebnega opraviti v zvezi z davkom od dobička. Ali pa da vsaj vedo, pri čem trenutno so in s kakšno obremenitvijo do konca leta še lahko računajo.

Podjetja in podjetniki ne smejo pozabiti na nekatera temeljna računovodska pravila.

Tako se denimo stroški, povezani s prihodki, pripoznajo v istem obdobju kot prihodki; torej ne prekmalu in ne prepozno, še zlasti je to lahko pomembno pri projektih, ki do konca leta ne bodo končani in/ali zanje ne bo še dokončnega obračuna. Tu se lahko skriva tudi past, saj ni nujno, da se prihodki pripoznavajo zgolj na podlagi izdanih računov; podobno velja tudi za odhodke in prejete račune. Pri tem je poleg pravilnega obračunavanja davka od dobička treba paziti tudi na pravilen in pravočasen obračun DDV.

Vizija računovodstvo, d. d.

Kot največji računovodski servis v Sloveniji našim naročnikom zagotavljamo najsodobnejše računovodske in davčne rešitve.

Velik poudarek dajemo predvsem strokovnosti in osebnemu pristopu.

Pri nas vsak naročnik dobi svojega osebnega računovodjo, vedno pa je na voljo tudi tim vrhunskih strokovnjakov, specializiranih za posamezna področja. Tako nam je uspelo združiti prednosti osebnega individualnega pristopa, z vsemi privilegiji velikega sistema.

PRO
Članki
Članki 7 korakov, kako učinkovito izpeljati inventuro

Popis terjatev in obveznosti lahko pomembno vpliva na podatke v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida in ne nazadnje na davčne...

PRO
Članki
Članki Delodajalci, ali pravilno obračunavate potne stroške?

Neurejeni potni stroški pomenijo dodaten davek od dohodka pravnih oseb, dodatno dohodnino, dodatne prispevke za socialno varnost, zamudne...

PRO
Članki
Članki Moški zaslužijo 89 evrov več kot ženske

Moški na mesec resda zaslužijo 89 evrov več kot ženske, a naj bi po tradiciji od njih danes prejeli simbolično darilo v obliki suhih...

PRO
Članki
Članki Kako po zaprtju s. p. premoženje prenesti na gospodinjstvo

Podjetniku se pred upokojitvijo pogosto postavi vprašanje, kako je z obdavčitvijo prenosa nepremičnin iz podjetja v osebno premoženje

PRO
Članki
Članki Kako zaslužiti s spletno trgovino

Prodaja blaga prek spleta v Sloveniji hitro raste, zakaj tudi vi ne bi imeli kaj od tega?

PRO
Članki
Članki Računovodenje poslov s tujino ni za vsakega

Računovodenje poslov s tujino je precej zahtevnejše kot računovodenje preprostejših poslovnih dogodkov med slovenskimi podjetji

PRO
Članki
Članki Šest nasvetov, kako dobiti plačilo za posel

Kdor gre na lepe oči v posel s podjetjem, ne da bi kakorkoli preveril njegovo kondicijo, je preprosto - kockar

PRO
Članki
Članki Pri 'nočni' en evro delavcu, skoraj pol državi

V obračun minimalnih plač se ne vštevajo več dodatki za nočno delo, delo v nedeljo, na praznike in dela proste dneve.