FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? prPROpro

SID banka ponuja 400 milijonov za financiranje raziskav in razvoja

Čas branja: 2 min
08.05.2019  00:01
SID banka prek Sklada skladov podjetjem ponuja 400 milijonov evrov v obliki posojil, lastniškega financiranja in garancij za naložbe v raziskave, razvoj in inovacije.
SID banka ponuja 400 milijonov za financiranje raziskav in razvoja

Rast in razvoj majhnega in izvozno naravnanega slovenskega gospodarstva temeljita na konkurenčnosti in produktivnosti, ki pa ju je možno doseči le z nenehnim prilagajanjem razmeram na trgu, iskanjem inovativnih rešitev ter financiranjem novih poslovnih modelov. Naložbe na področju raziskav, razvoja in inovacij (RRI) so tako odločilnega pomena, zato je SID banka na podlagi sporazuma o financiranju z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) vzpostavila Sklad skladov, s katerim želi v sodelovanju s finančnimi posredniki spodbujati razvoj slovenskih podjetij.

Financiranje razvoja, raznovrstnosti ali operativnih izboljšav

Sklad skladov, ki ga upravlja SID banka, je bil ustanovljen za porabo evropskih kohezijskih sredstev za financiranje gospodarstva in občin. Skupno gre za 253 milijonov evrov evropskih sredstev, ki so jim dodana še lastna sredstva finančnih posrednikov. Tako bo končnim prejemnikom v obliki posojil, lastniškega financiranja in garancij na voljo 400 milijonov evrov do porabe sredstev, največ pa do leta 2023. Iz sredstev sklada so podjetjem vseh velikosti, samostojnim podjetnikom in zagonskim (startup) podjetjem, ki izvajajo ali načrtujejo naložbe, povezane z raziskavami, razvojem in inovacijami, že na voljo dolgoročna posojila pri Sberbank in SID banki. Gre za posojila za financiranje naložb, ki se nanašajo na razvoj izdelkov ali storitev, povečanje raznovrstnosti ali izboljšanje proizvodnje, procesov ali storitev.

Dolge ročnosti odplačevanja, moratorij na odplačilo glavnice in nižja zavarovanja posojil

Glavne prednosti posojil za RRI so poleg ugodne obrestne mere dolge ročnosti (do devet let) in moratorija na odplačilo glavnice (do tri leta) nižje zahteve pri zavarovanju posojila ter nič nadomestil za obdelavo in vodenje posojila. Vrednost posojila lahko znaša od 10 tisoč do 10 milijonov evrov, financira pa se lahko do sto odstotkov upravičenih stroškov. Namen kreditiranja za RRI je predvsem povečanje raznovrstnosti proizvodnje z novimi dodatnimi izdelki ali storitvami, ki jih prej podjetje ni proizvajalo in opravljalo. Prav tako naj bi takšen posojilni program pripomogel k bistvenim spremembam v celotnem proizvodnem procesu v zdajšnji dejavnosti kot tudi izboljšanju zdajšnjih izdelkov, procesov ali storitev.

Upravičeni stroški:

  • naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva z vključenim DDV;
  • najem oziroma zakup opredmetenih sredstev (poslovni oziroma finančni najem), pri čemer je treba dokazati, da je bil najem oziroma zakup stroškovno najbolj učinkovit;
  • stroški, ki na dan oddaje vloge za financiranje še niso plačani in niso starejši od dveh let, ter tisti, ki so nastali štiri leta po odobritvi financiranja;
  • naložba se je lahko že začela, vendar še ni končana.

Mikroposojila za tekoče poslovanje ali naložbeno financiranje

SID banka zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP) ter samostojnim podjetnikom ponuja tudi ugodna mikroposojila za tekoče poslovanje ter naložbe v osnovna sredstva kot tudi garancije, vključno z mikrogarancijami. Namen takšnih garancij je omogočiti nižjo raven zavarovanj, ki jih zahtevajo finančni posredniki, nižje obrestne mere posojil, nižje stroške garancij in daljši moratoriji za odplačilo glavnice posojila. Podjetje bo lahko sredstva posojila, kritega z garancijo, porabilo za naložbeno financiranje (osnovna sredstva) ali za financiranje tekočega poslovanja. Podjetjem bodo na voljo tudi sredstva za lastniško in kvazilastniško financiranje MSP v semenski fazi, fazi oblikovanja, fazi razvoja in fazi preobrata.

S temi produkti poskuša SID banka zmanjšati težave MSP, mikro podjetij ter s. p. pri dostopanju do financiranja, povečati podjetniško dejavnost, spodbujati naložbe za raziskave, razvoj in inovacije, število hitro rastočih podjetij ter produktivnost podjetij.

Poleg zdajšnjih možnosti financiranj bodo v kratkem na voljo tudi sredstva za financiranje energetske učinkovitosti in urbanega razvoja, paleta instrumentov Sklada skladov pa bo zaokrožena s ponudbo lastniškega financiranja in portfeljskih garancij v drugi polovici leta.

Več o pogojih in potrebni dokumentaciji za pridobitev posojila za RRI najdete v Posebnih pogojih na spletni strani Sklada skladov ter straneh obeh finančnih posrednikov, Sberbank in SID banke, pri katerih lahko pridobite podrobnejše informacije o programu.


PRO
Članki
Članki (Rolf Benz) Se lahko dotaknete lastnega uspeha?

Fizično občutenje uspeha zahteva, poleg čutil, predanost ciljem in trdo delo

PRO
Članki
Članki Prestiž za danes in jutri

Drznost, futurizem in racionalnost so v današnjem poslovnem svetu odlike, ki štejejo dvojno.