FINANCEpro - Povezujemo oglaševalce s poslovno javnostjo. Kaj je to? Opelpro

Prihodnost pripada vsem.

Zakaj je pomembno, da se na delovnem mestu dobro počutite?

Čas branja: 5 min
15.10.2019  13:54  Dopolnjeno: 24.10.2019 09:15
Temeljno poslanstvo dostavnih vozil so prevozi čim večjih količin tovora ob čim nižjih stroških, vendar danes v očeh njihovih uporabnikov šteje še marsikaj drugega.
Zakaj je pomembno, da se na delovnem mestu dobro počutite?

V svetu prevozov tovora so pravila drugačna kot pri osebnih avtih. Pri dostav­nikih so uporabniki ved­no merili centimetre in teh­tali kilograme, ki so jih ti štirikolesniki ponujali za prevoz tovora, a čeprav je prostor zelo pomemben, danes le ni vse.

Na prvem mestu je seveda po­sel, ki ga uporabniki opravljajo z dostavniki, vse pomembnej­ši so tudi varnost, udobje, okoljska prijaznost in seveda cena ter stroški vzdrževanja, ki nastanejo v življenjski do­bi vozila - denimo strošek ser­visiranja.

Najboljši dostavnik danes je tako dober na vseh področ­jih, pri natovarjanju, nosil­nosti, stroških, porabi, varnos­ti, udobju, voznih lastnostih …, sodobna oblika, dodelana in uporabniku prijazna notra­njost ter pametna tehnologija pa naredijo delovno življenje bolj udobno, priročno in tudi povezano.

Prilagodljivost in praktičnost

Dober dostavnik je pripravljen na vse. Vanj lahko naložite vsa orodja in materiale, prav tako lahko varno in udobno na de­lovno mesto pripeljete ekipo svojih sodelavcev. Če poslov­nim uporabnikom omogoča preprosto natovarjanje in pre­voz obsežnih in dolgih pred­metov, pri tem pa lahko izko­ristijo tudi loputo v predelni steni, preklopni sovoznikov sedež, nizek nakladalni rob in drsna stranska vrata za laž­je natovarjanje palet z viličar­jem, bo delovni dan vse prej kot naporen.

Raznolikost glede na potreb

Ali je pravi Opel combo, viva­ro ali movano? Enotnega odgo­vora ni. Razmislite, kakšen to­vor boste vozili glede na maso in volumen, in hitro boste ugo­tovili, v katerem velikostnem razredu boste našli pravi do­stavnik. Pomembni so še širi­na in višina tovornega prosto­ra ter kakšna bo masa tovora, kar je neposredno povezano z volumnom in dovoljeno obteži­tvijo. Pomembno je tudi, koliko kilometrov bo voznik mesečno prevozil in v kakšnem okolju.

Prava cena in enostavno vzdrževanje

Cena je pomembna, sploh ker si davek na dodano vrednost lahko poračunate kot vhod­nega, saj boste z vozilom op­ravljali dejavnost. Pri izbiri oziroma nakupu ne varčuje­te pri pomembnih delih – de­nimo aktivni varnosti, udobju in motorju, sploh ker je njego­va moč pomembna pri prevo­zu težjih tovorov.

Za podjetja, ki z dostavniki prevozijo veliko kilometrov, so izjemno pomembni tudi garan­cijski pogoji. Pomembno je, ali so vezani na leta ali tudi na šte­vilo kilometrov. Ko gre kaj na­robe, so popravila lahko dra­ga, razen če je vaš dostavnik še v garanciji.

Pri izbiri pravega dostav­nika je pomembna tudi ser­visna mreža. Pomembni po­datki so torej koliko servisov ima določena znamka, pa tu­di kakšne so uradne ure ser­visa, kakšna je odzivnost, ko­liko in katere dele imajo na zalogi . Dostavnik potrebuje­te za posel, pripravljen mora biti ves čas, ko je na servisu pa izgubljate denar.

Varno in udobno delovno okolje

Medtem ko je bilo delovno oko­lje v dostavnikih še pred časom asketsko in neudobno, se voz­nik danes lahko počuti, kot bi sedel v pisarniškem naslanja­ču.

Voznikov sedež in volan­ski obroč sta lahko v celoti pri­lagodljiva, po želji pa ima do­ber dostavnik danes vgrajeno tudi naslonjalo za roke, nasta­vljivo ledveno oporo in ogre­vane sprednje sedeže. Sede­žem proizvajalci posvečajo vse več pozornosti, tako se udo­bje v dobrih dostavnikih lah­ko kosa z udobjem osebnega avtomobila.

Dober dostavnik ima tudi dodelano in intuitivno arma­turno ploščo in veliko odlagal­nih mest, kot sta pokrit in od­prt A4 predal za shranjevanje na armaturni plošči ter doda­ten odlagalni prostor na oblogi voznikovih vrat. V Oplove do­stavnike se je naselila tudi naj­novejša tehnologija, med kate­ro ob samodejni klimatski nap­ravi, navigaciji, samodejnemu vklopu luči in brisalcev s sen­zorjem za dež, sistemu za pre­poznavanje prometnih znakov in sistemu za opozarjanje na spremembo voznega pasu so­di tudi napreden multimedij­ski sistem IntelliLink.

Z njego­vo pomočjo lahko predvajate glasbo z različnih medijev, gla­sovno ukazujete radiu, prebi­rate sporočila SMS, se prosto­ročno pogovarjate po telefo­nu, sistem pa v primeru trka in sproženih zračnih blazin tudi samodejno pokliče reševalce. Ker je dostavnik lahko tudi za­jeten kos pločevine, so v mova­nu na voljo tudi parkirni sen­zorji, sistem za pomoč pri par­kiranju Park Pilot ter kamera za vzvratno vožnjo.

Ne le udobje, tudi varnost pri delu je še kako pomembna. Oplovi dostavniki imajo tako že serijsko vgrajen sistem ABS s pomočjo pri zaviranju, pred­njo zračno varnostno blazino za voznika - po želji pa tudi za sovoznika in stransko vrečo za voznika - ter zunanji ogledali z dvema lečama in širokokotnim prikazom. Varnost v primeru trka povečujejo tudi masivna predelna stena in pritrdišča za tovor na tovornem dnu, v mestih pa še kako prav pride opozorilo na pešce, ki vozni­ka opozori na nevarnost trka z njimi ali pa samodejno zavi­ra in ustavi vozilo še pred bliž­njim srečanjem.

Sodoben in varčen motor

Varčni dostavniki so osnova za ustvarjanje prihrankov v pod­jetju, Oplovi dostavniki pa nu­dijo zmogljivost in varčnost v različnih (bi)turbo dizelskih kombinacijah. Velik navor v kombinaciji z visoko učinko­vitostjo in majhno porabo na­redi dizelske motorje zelo pri­merne za pogon Oplovih dosta­vnih vozil, saj omogočajo veli­ko vlečno silo za prevoz tovo­ra ali vleko.

K splošno manjši porabi go­riva pa pripomore tudi sistem start-stop, ki v mestu porabo goriva zmanjša za deset odstot­kov. Med naprednejše elemente varčne vožnje sodijo indikator prestavljanja za varčnejše me­njanje prestav, pametno rege­nerativno polnjenje akumula­torja ter nadzor pospeševanja. Ta nadzoruje stopnjo pospeše­vanja vozila in poskrbi, da ena­ko hitro pospešujete s praznim ali s polno naloženim vozilom, posledično lahko pričakujete celo do 15 odstotkov zmanjšano porabo goriva, tehnologija pa lahko pripomore tudi k zmanj­šanju obrabe na motorju, zavo­rah in pnevmatikah.

Vzorne vozne lastnosti

Kombi se zaradi svoje velikos­ti, teže in okornosti skozi oči avtomobilista morda ne pelje vrhunsko, vendar pa se pod de­lovno zasnovo lahko skriva tu­di močno dodelano podvozje. Precizno umerjena šasija, pre­cej okrepljena tako na sprednji kot na zadnji osi, uporabniku omogoča vrhunsko raven sta­bilnosti in nadzora.

Vožnja je za profesionalne uporabnike namreč celo od­ločilen del, še posebej zato, ker se lastnosti dostavnikov precej bolj kot pri osebnih avtih spre­minjajo z večanjem obtežitve tovornega dela.

Privlačna oblika

Oblika zunanjosti pri dostav­nikih nikoli ni bila prvenstve­na kategorija, saj sta jo nadvla­dali uporabna vrednost in gospodarnost.

A ker nič več ni tako, kot je bilo, so tudi dostavniki zače­li postajati prijetnejših oblik in med nekaterimi se je danes razvnelo lepotno tekmovanje, na voljo pa so tudi v pestri pale­ti barv. Najboljši Oplovi dostav­niki ta hip tako združujejo so­dobno zunanjost z udobno not­ranjostjo, ki presega standard gospodarskega vozila, oboje pa je oblikovano z mislijo na prak­tičnost in udobje.

Vsebino omogoča Opel Slovenija.
PRO
Članki
Članki Naj vas poraba goriva ne vrže iz tira

Ali verjamete podatkom o uradni porabi goriva pri novih avtomobilih, potem pa v praksi le začudeno gledate, kako je to mogoče? Niste...

PRO
Članki
Članki Profesionalci, ali res vozite za čisto desetko?

Pridobitev vozniškega dovoljenja Slovenci štejemo med svoje največje dosežke, sami sebe pa pogosto ocenimo kot izredno dobre voznike,...