Faktoring kot instrument zagotavljanja stalne likvidnosti

Čas branja: 4 min
16.04.2020  03:11
Slovenski faktorji bodo tudi v prihodnje pomembni partnerji slovenskih podjetij.
Faktoring kot instrument zagotavljanja stalne likvidnosti

Stalna likvidnost in varnost poslovanja sta za vsako podjetje odločilni. Tudi faktorji so lahko pomemben dejavnik uspešne rešitve neugodnega likvidnostnega položaja, s katerim so se že ali se bodo v prihodnjih mesecih soočila slovenska podjetja. Pri tem ne gre za reševanje zapadlih terjatev, temveč za redne odstope, financiranja terjatev, izdanih računov takoj po dobavi blaga do domačih in tujih kupcev.

V Sloveniji deluje okoli 20 ponudnikov faktorinških storitev, več kot polovica jih je v zasebni lasti, prav tako faktoring oziroma odkupe terjatev zagotavljajo nekatere poslovne banke oziroma faktorji v lastništvu bank.

Faktoring je sodoben finančni instrument, ki ga uporabljajo uspešna podjetja za zaščito pred tveganji neplačila, izboljšanje likvidnosti, lažje načrtovanje denarnega toka, znižanje stroškov administracije, unovčevanje in izterjave, izboljšanje strukture bilance, finančnih kazalnikov, bonitete, posledično tudi zvišanje bančnih limitov ter si tako zagotovijo finančna sredstva za hitrejšo rast in povečevanje dobička. Faktorinške družbe imajo ponavadi razvite odlične faktorinške platforme oziroma programe, ki jim omogočajo zanesljivost, ažurnost in učinkovitost, zaradi česar je dnevno upravljanje portfelja dokaj preprosto.

Slovenski faktorji ocenjujejo, da bo v prihodnjih mesecih prihajalo do zamud pri plačilih kupcev, kar bo negativno vplivalo na denarni tok podjetij, prav tako se bo povečala verjetnost insolvenčnih postopkov, ki za dobavitelja lahko prav tako pomeni izgubo denarja.

Faktoring v EU pomeni več kot 11 odstotkov BDP, medtem ko je faktorinški trg v Sloveniji za leto 2020 ocenjen na dve milijardi evrov oziroma približno štiri odstotke BDP. Poudariti je treba, da so Nemčija, Italija, Avstrija, Francija, Hrvaška in druge države EU, ki so najpomembnejši trgi za slovenske izvoznike, visoko faktorinško razvite in podjetja ta produkt verjetno uporabljajo ali ga vsaj zelo dobro poznajo in praviloma nimajo nobenih zadržkov do tega, da bi ga uporabljali njihovi dobavitelji. Tu kaže poudariti, da je prav zaradi navedenih dejstev strah pri nekaterih slovenskih podjetjih, da bodo njihovi kupci zaradi uporabe storitve faktoringa dobili občutek dobaviteljeve manjše likvidnosti ali previsoke marže, povsem odveč.

V skupini slovenskih zasebnih faktorjev, ki jo sestavljajo A.B.S. Factoring, Agencija za pospeševanje likvidnosti, Aleja finance, Interfinance, Polfin, Pro-Focus in Prva finančna agencija, ki so gotovo reprezentativni za dejavnost faktoringa v Sloveniji, se pogoji faktoringa gibljejo v povprečju med 0,4 in enim odstotkom na mesec na vrednost fakture. Pogoji so odvisni od bonitete odstopnika, bonitete kupca, obsega sodelovanja, plačilnih rokov in predvsem tudi vrste faktoringa (regresni ali neregresni). V času prejšnje gospodarske krize so faktorji upravičili zaupanje svojih strank, partnerjev in nosili veliko soodgovornost uspešnega reševanja slovenskega podjetništva, gospodarstva. Slovenski ponudniki faktoringa, zasebni in bančni, bodo v letu 2020 nadaljevali postopek ustanovitve Slovenskega faktorinškega združenja, ki bo gotovo pozitivno vplival na položaj faktoringa pri ciljnih partnerjih kot tudi v dogovorih z državo in njenimi institucijami.

Pogosto celostno obvladovanje portfelja kupcev je za podjetja zahtevno dodatno delo, zato je smiseln razmislek, da se upravljanje terjatev zaupa za to specializiranim podjetjem z usposobljenim kadrom (faktorji). Podjetja se lahko potem lažje in mirneje osredotočijo na svoj osnovni posel s tehničnega, prodajnega vidika, kar bo v prihodnjih mesecih, letu še bolj pomembno. Faktorji se prilagajajo potrebam strank in opravljajo tako enkratne odkupe kot tudi stalni faktoring (financiranje podjetja na podlagi prodaje vseh računov do dogovorjenih kupcev).

Pomembno je, da se podjetja zavedajo, da tudi njihovi dobavitelji na njihova plačila ne bodo čakali zaradi zamud s plačili njihovih kupcev. Pozitiven denarni tok, ki ga lahko zagotovi faktor, bo koristno uporabljen pri pravočasnih izplačilih osebnih dohodkov, obveznosti do dobaviteljev, finančnih obveznosti (banke, lizing), dajatev do Fursa. Tudi ko bo država sprejela določene ukrepe za pomoč podjetništvu, gospodarstvu, bodo podjetja z dnevno likvidnostjo imela boljše pogoje v dogovorih s svojimi dobavitelji, bankami in drugimi partnerji.

Skupina zgoraj navedenih zasebnih faktorjev je tudi na vlado Republike Slovenije, pristojna ministrstva ter druge institucije v državi poslala skupno pobudo, v kateri predlagajo, da se tudi faktoring vključi kot pomemben instrument zagotavljanja dolgoročne likvidnosti slovenskega gospodarstva, predvsem segmenta MSP. Država lahko skladno s svojimi zmožnostmi zagotovi določene garancijske okvirje za financiranje faktorinške dejavnosti – odstopa rednih faktur do domačih in tujih kupcev ter v določenih okvirjih omogoči reprogramiranje – financiranje predvsem zapadlih terjatev, ki se jih bo v poslovnih knjigah slovenskih podjetij v prihodnjih tednih, mesecih nabralo gotovo več kot v letu 2019.

Faktoring ponavadi ni povezan z zapadlimi terjatvami, slabo plačilno disciplino kupca, kot je včasih kljub pozitivnemu trendu rasti faktoringa v Sloveniji še vedno zmotno razmišljanje. Opažamo, da so podjetniki zdaj precej bolj zainteresirani za uporabo storitev faktoringa, kot so bili pred letom dni ali celo pred tremi leti.

V sodelovanju na področju faktoringa pridobimo vsi, odstopnik s takojšnjo likvidnostjo z možnostjo povečati tudi varnost poslovanja. Pogosto se poslovni odnosi omejijo na »dobavitelj bi želel avansno plačilo/kupec mu pred dobavo ni pripravljen financirati naročila«, predvsem v tem obdobju bo to še bolj poudarjeno, saj se bodo podjetja srečevala z različnimi novimi poslovnimi partnerji (aktualen je primer zaščitnih mask).

Faktoring omogoča rast prodaje pri starih in začetek sodelovanja z novimi kupci, saj lahko faktor prodajo redno spremlja, lažje se načrtuje denarni tok (likvidnost prejme odstopnik po izdaji računa in predložitvi določenih dokumentov), na nabavni strani lahko izkoristi popuste za predčasna plačila, izboljšata se struktura bilance (nižja bilančna vsota, nižje stanje terjatev, boljši delež lastnega kapitala) in boniteta stranke ...

Dobavitelj lahko kupcu ponudi daljši rok plačila svojih obveznosti, česar si dobavitelji brez faktoringa ponavadi niti ne morejo privoščiti.

Vsebino omogoča skupina slovenskih zasebnih faktorjev, ki jo sestavljajo A.B.S. Factoring, Agencija za pospeševanje likvidnosti, Aleja finance, Interfinance, Polfin, Pro-Focus in Prva finančna agencija.